ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Petr Psotka, se sídlem Jiráskova 322, Uherské Hradiště, PSČ: 686 01, IČO: 60564440, e-mail: info@jecminekrs.cz, tel.: + 420 606 092 251 (dále jen „Pronajímatel“) přistupuje k osobním údajům maximálně zodpovědně, chrání veškeré zpracovávané osobní údaje a při jejich zpracování postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů (dále jen „ZoZOÚ“). 

Cílem těchto zásad je seznámit nájemce pronajímající si vozidla Pronajímatele prostřednictvím objednávky nacházející se na webových stránkách Pronajímatele, a to na adrese: www.jecminekrs.cz

jakož i další osoby, jejichž údaje může Pronajímatel zpracovávat, jakým způsobem Pronajímatel osobní údaje zpracovává a chrání, včetně informace o právech subjektu osobních údajů a jejich uplatnění. 

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Pronajímatel, tj. podnikatel Petr Psotka, se sídlem Jiráskova 322, Uherské Hradiště, PSČ: 686 01, IČO: 60564440, kterého je možné písemně kontaktovat na adrese provozovny Rekreační středisko Ječmínek, Osvětimany č. ev. 73, PSČ: 687 42, Česká republika) nebo e-mailem: info@jecminekrs.cz, telefonem: 606 092 251).

Účel zpracování osobních údajů

Pronajímatel osobní údaje zpracovává zejména za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem je tedy uzavření nájemní smlouvy a umožnění jejího plnění, tj. přenechání vozidla ve vlastnictví Pronajímatele do dočasného užívání nájemce, a to na základě objednávky nájemce učiněné prostřednictvím webových stránek Pronajímatele na adrese: www.jecminekrs.cz.

Kromě tohoto může Pronajímatel zpracovávat osobní údaje pro plnění právních povinností, zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy. Dále pro určení, výkon a obhajobu právních nároků. Po ukončení plnění smlouvy může Pronajímatel uchovávat některé z Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu práv Pronajímatele a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

Zpracovávané osobní údaje

Pro výše uvedené účely zpracovává Pronajímatel osobní údaje, které jsou Vámi poskytnuty. Jedná se zejména o následující údaje:

-      identifikační údaje jako je jméno, příjmení, titul, bydliště, bankovní spojení, číslo občanského, popř. řidičského průkazu,

-      kontaktní údaje – e-mailový a telefonní kontakt.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud Pronajímateli udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely v tomto souhlasu definovaném, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli písemně odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání, případně na dobu v tomto souhlasu uvedenou.

Cookies

Při návštěvě webových stránek Pronajímatele zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání webových stránek Pronajímatele zákazníky a přizpůsobení obsahu webových stránek.

Příjemci osobních údajů

Pronajímatel zpřístupňuje osobní údaje pouze oprávněným zaměstnancům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných Pronajímatelem, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Pronajímatel je v zákonem stanovených případech povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Pronajímatel povinen jako správce osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste Pronajímateli udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může uplatnit. 

Máte právo požádat Pronajímatele o poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů. 

Máte právo, aby Pronajímatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo, aby Pronajímatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a Pronajímatel má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR anebo ZoZOÚ.  

Máte právo, aby Pronajímatel omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených GDPR anebo ZoZOÚ.  

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Pronajímatel zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

-          zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Pronajímatel,

-          zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Pronajímatele či třetí strany,

-          pro účely přímého marketingu,

-          pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli Pronajímateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Pronajímatel bránil, a to v případech stanovených GDPR anebo ZoZOÚ právo na přenositelnost osobních údajů. 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vámi poskytnutém souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

V Osvětimanech dne 1.6.2021