podnikatele

Petr Psotka, IČO:  60564440, se sídlem Jiráskova 322, Uherské Hradiště, PSČ: 686 01,

pro nájem dodávkového vozidla prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetové adrese www.jecminekrs.cz

1.       Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání nájemních smluv dle ustanovení § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) prostřednictvím internetové adresy www.jecminekrs.cz, jejichž smluvními stranami jsou níže specifikovaný pronajímatel (a provozovatel internetové adresy) na straně jedné a nájemce, jímž je výhradně osoba spotřebitele, na straně druhé. Na základě nájemní smlouvy je nájemci pronajímáno k dočasnému užívání vozidlo specifikované v nájemní smlouvě.

1.2.  Právní vztahy, které nejsou těmito OP výslovně upraveny, se řídí OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném (dále jen „ZOS“).

1.3.  Uzavřením nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem způsobem níže v těchto OP uvedeným nájemce zároveň stvrzuje, že se s těmito OP seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. OP jsou nepřetržitě a komukoli dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách www.jecminekrs.cz.

1.4.  V případě zvláštních ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem v uzavřené nájemní smlouvě, která by mohla být v rozporu s těmito OP, mají tato ustanovení nájemní smlouvy přednost před ustanoveními OP.

2.       Vymezení pojmů

2.1.  Pronajímatel: Petr Psotka, se sídlem Jiráskova 322, Uherské Hradiště, PSČ: 686 01, IČO: 60564440 (dále jen „pronajímatel“).

2.2.  Vozidlo: dodávkové vozidlo tov. zn.FIAT, RZ: 6Z7 37-41, VIN: ZFAFJL002L5128036, používané palivo:Nafta Motorová nabízené pronajímatelem na internetových stránkách www.jecminekrs.cz, které je předmětem nájemní smlouvy (dále jen „vozidlo“).

2.3.  Objednávka: objednávkou se rozumí neodvolatelná nabídka nájemce (ve smyslu § 1731 a násl. OZ) na uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je vozidlo (dále jen „objednávka“).

2.4.  Nájemní smlouva: smlouva o nájmu dopravního prostředku dle ustanovení § 2321 a násl. OZ uzavřená mezi pronajímatelem a nájemcem prostřednictvím internetové domény www.jecminekrs.cz, jejímž předmětem je vozidlo (dále jen „NS“).

2.5.  Nájemce: každá fyzická osoba, která prostřednictvím internetových stránek www.jecminekrs.cz mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání uzavírá s pronajímatelem NS, jejímž předmětem je vozidlo (dále jen „nájemce“).

2.6.  Vratná kauce: částka ve výši 15.000,- Kč, hrazená nájemcem na základě zálohové faktury vystavené po učinění objednávky, a to převodem na bankovní účet pronajímatele (dále jen „záloha“).

2.7.  Nájemné: úplata za dočasné užívání vozidla, sjednaná mezi pronajímatelem a nájemcem na dobu trvání nájmu vozidla, patrná z internetových stránek www.jecminekrs.cz, hrazená nájemcem na základě zálohové faktury vystavené po učinění objednávky, a to převodem na bankovní účet pronajímatele (dále jen „nájemné“).

2.8.  Oprávněná(é) osoba(y): každá (nájemcem v objednávce označená) fyzická osoba, oprávněná k užívání (řízení) vozidla vedle nájemce, a to v souladu s nájemní smlouvou, těmito OP, obecně závaznými předpisy a pokyny pronajímatele (dále jen „oprávněné osoby“).

3.       Uzavření NS a platební podmínky

3.1.  Postup pro uzavření NS je následující. Vyplněním elektronického objednávkového formuláře nájemcem a odesláním objednávky pronajímateli dochází k návrhu na uzavření NS ze strany nájemce. V této souvislosti je nájemce povinen vyplnit všechny náležitosti elektronické objednávky, které jsou označené jako povinné údaje. Náležitosti návrhu NS pak vychází z údajů uvedených nájemcem v elektronické objednávce, zejména co se týče identifikace nájemce, vozidla (zda je poptáváno v podobě osmimístné dodávky, nebo s vestavbou pro spaní, případně se stojanem na kola), doby trvání nájmu vozidla, oprávněných osob, jejich nacionálů apod. V případě, že nájemce před odesláním objednávky zjistí, že tato obsahuje chyby, může je sám v elektronické objednávce jednostranně změnit až do okamžiku odeslání objednávky. Jakékoliv změny objednávky po jejím odeslání pronajímateli jsou však vůči pronajímateli účinné až po jejich odsouhlasení pronajímatelem.

3.2.  Po odeslání objednávky pronajímateli tento informuje nájemce elektronicky prostřednictvím e-mailu o registraci odeslané objednávky v elektronickém systému pronajímatele. Účelem této zprávy je pouze informovat nájemce o tom, že jeho objednávka byla v pořádku provedena a doručena pronajímateli. Tato zpráva se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření NS a NS tímto okamžikem nevzniká. Spolu s touto zprávou pronajímatel nájemci znovu zašle aktuální znění OP a zálohovou fakturu s vygenerovanými platebními údaji, na jejichž základě je nájemce pronajímateli povinen bankovním převodem uhradit bez zbytečného odkladu sjednané nájemné (ve výši dle podoby poptávaného vozidla, tzn. osmimístná dodávka/vozidlo s vestavbou/stojan na kola, a doby trvání nájmu) spolu se zálohou, nejpozději však do dvou (2) dnů ode dne sdělení platebních údajů.

3.3.  NS je uzavřena okamžikem akceptace návrhu na uzavření NS pronajímatelem, a to prostřednictvím potvrzení objednávky ze strany pronajímatele doručeným nájemci elektronicky prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Návrh nájemce na uzavření nájemní smlouvy bude automaticky akceptován v den, kdy bude ve prospěch bankovního účtu pronajímatele řádně připsána (v souladu s vystavenou zálohovou fakturou) úhrada nájemného spolu se zálohou.

3.4.  Přijetí nabídky s jakoukoli odchylkou není považováno za akceptaci nabídky, ale za novou nabídku smlouvy učiněnou pronajímatelem nájemci. Pro uzavření NS je v takovém případě potřeba, aby nájemce takovou nabídku akceptoval.

3.5.  Pro případ, že by ve vztahu k témuž vozidlu bylo (více různými nájemci) pronajímateli doručeno více návrhů na uzavření nájemní smlouvy, které by si vzájemně odporovaly (např. více nájemců bude mít zájem o téže vozidlo s tím, že doby trvání nájmu vozidla by se vzájemně překrývaly), vyhrazuje si pronajímatel právo uzavřít NS s nájemcem dle vlastního uvážení. V takovém případě je pronajímatel povinen sdělit zbylým nájemcům, že k uzavření NS nedošlo, a to z důvodů naznačených výše v tomto odstavci. Zároveň je pronajímatel – v případě, že by případní nájemci v mezidobí připsali ve prospěch bankovního účtu pronajímatele jakékoli finanční prostředky – tyto bez zbytečného odkladu vrátit, a to vždy na bankovní účet, ze kterého finanční prostředky obdržel.

3.6.  Od okamžiku uzavření NS vznikají mezi nájemcem a pronajímatelem vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené NS a těchto OP, tedy především povinnost pronajímatele přenechat nájemci na sjednanou dobu do užívání vozidlo.

3.7.  Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání NS. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením NS (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí nájemce sám.

4.       Odstoupení od NS

4.1.  Nájemce má právo od NS odstoupit bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření NS. Vzorový formulář pro odstoupení od NS naleznete zde, jeho použití však není povinné.

4.2.  Odstoupení od smlouvy nájemce zašle pronajímateli elektronicky prostřednictvím e-mailu, a to na adresu pronajímatele info@jecminekrs.cz, a to nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření NS. Nájemce není povinen uvést důvod, pro který od NS odstupuje.

4.3.  Pronajímatel je povinen nájemci vrátit částku plně odpovídající nájemnému (a záloze), a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od obdržení odstoupení od NS nájemcem, a to stejným způsobem, jakým platbu od nájemce přijal.

4.4.  Právo odstoupit od NS podle odstavce 1 nemá nájemce v případech uvedených v ust. § 1837 OZ, zejména v případě uvedeném v písm. a), tj. tehdy, kdy doba nájmu vozidla dle nabídky nájemce počíná běžet ještě před uplynutím čtrnácti (14) denní lhůty pro odstoupení od NS. V takovém případě nájemce učiněním nabídky pronajímateli souhlasí s tím, aby mu bylo vozidlo do užívání předáno ještě před touto lhůtou, což má za následek, že právo odstoupit od NS dle odst. 1 tohoto článku nájemci nenáleží.

5.       Doba trvání NS

5.1.   NS se uzavírá na dobu určitou zvolenou nájemcem v objednávce. NS zaniká (i) písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, (ii) uplynutím sjednané doby trvání nájmu, (iii) vypovězením NS, (iv) odstoupením od NS. Po ukončení NS je nájemce povinen vozidlo předat pronajímateli nejpozději v den a hodinu ukončení NS. V případě trvalého vyřazení vozidla z provozu zaniká NS dnem doručení potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o trvalém vyřazení vozidla z provozu a osvědčení pojišťovny o vzniku a rozsahu pojistné události. V případě odcizení vozidla zaniká NS dnem doručení potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o uznání nároku na pojistné plnění. Až do doby převzetí vozidla pronajímatelem odpovídá nájemce v plném rozsahu za případnou újmu na vozidle.

5.2.  Sjednanou dobu nájmu lze prodloužit, a to pouze na základě písemné žádosti nájemce doručené pronajímateli nejpozději v poslední den trvání NS. Tato musí být pronajímatelem písemně odsouhlasena. Jedním dnem doby nájmu se pro účely NS rozumí 24 hodin. Žádost o prodloužení trvání NS může být nájemcem učiněna elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu info@jecminekrs.cz, přičemž v této žádosti musí být vždy uvedeno, do kdy je prodloužení nájmu požadováno, a to uvedením konkrétního data, přičemž nájem se prodlužuje za stejných podmínek, které byly sjednány v NS, resp. OP, v případě, že to pronajímatel potvrdí nájemci elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu nájemce uvedenou v původní objednávce. Na prodloužení doby trvání nájmu nemá nájemce právní nárok.

5.3.  Nedojde-li ke schválení prodloužení NS, je opožděné vrácení vozidla nájemcem považováno za její podstatné porušení. V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla pronajímateli je nájemce až do dne vrácení vozidla pronajímateli povinen platit nájemné ve výši sjednaného nájemného v NS jako by nájem pokračoval včetně všech dalších poplatků. Při opožděném vrácení vozidla je nájemce pronajímateli rovněž povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý (byť započatý) den prodlení s porušením této povinnosti. Splatnost smluvní pokuty nastává automaticky ke dni porušení povinnosti, nejpozději ke dni odevzdání vozidla pronajímateli.

5.4.  Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ztrácí nájemce dnem, kdy měl podle NS vozidlo vrátit pronajímateli, nárok na omezení své odpovědnosti ze sjednaných podmínek a rozsahu a jakýchkoliv jiných případných forem omezení odpovědnosti za úplatu poskytovaných pronajímatelem (viz čl. 13 odst. 5 OP).

6.       Doklady potřebné k uzavření NS

6.1.  Nájemce je vždy povinen prokázat se pronajímateli, pro účely NS platnými doklady:

a)       občanský průkaz nebo pas; a současně
b)       řidičský průkaz skupiny B.

6.2.  Pronajímatel je oprávněn nájemce (a oprávněné osoby) kdykoli v průběhu procesu uzavírání NS, popř. kdykoli po dobu trvání NS, vyzvat k předložení dokladů uvedených v odst. 1 tohoto článku. 

7.       Převzetí vozidla

7.1.  V případě, že řádně došlo k uzavření NS, avšak nájemce si vozidlo v rozporu s NS nepřevzal, nemá nájemce právo na vrácení nájemného. Tím není dotčena povinnost pronajímatele vrátit nájemci uhrazenou zálohu, a to nejpozději do tří (3) dnů ode dne skončení NS.

7.2.    V případě, že řádně došlo k uzavření NS, avšak nájemce si vozidlo v rozporu s NS převzal až v průběhu doby trvání nájmu vozidla, má pronajímatel povinnost vozidlo nájemci předat (byť již po zahájení doby trvání nájmu). Předáním vozidla po dni zahájení doby trvání nájmu pronajímatelem nájemci nevzniká nárok na přiměřenou slevu z nájemného, proporcionální prodloužení doby trvání nájmu apod.

7.3.  Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu, se všemi doklady, jsou-li potřebné k jeho provozu, v čase a místě uvedeném NS (ke dni zahájení doby trvání nájmu). Vozidla jsou nekuřácká, znečištění vozidel kouřem či jinými nečistotami (ať již uvnitř, nebo zvenčí) je zpoplatněno částkou 850,- Kč.

7.4.  Je-li nájemce v prodlení s převzetím vozidla po dobu delší než dva (2) dny, je pronajímatel oprávněn v takovém případě od NS odstoupit, a to i elektronicky prostřednictvím e-mailu. V takovém případě nemá nájemce nárok na vrácení nájemného, a to ani v poměrné výši.

7.5.  Veškerá případná poškození (závady, nedostatky, škrábance apod.) vozidla, příp. jiné připomínky, musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v předávacím protokolu (dále jen „PP“). Nájemce je povinen převzetí vozidla potvrdit svým podpisem PP. Za jakékoliv poškození vozidla, které nebude uvedeno v PP, odpovídá nájemce. Pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu újmy za veškerá takováto poškození vozidla.

7.6.  Není-li dohodnuto jinak (a popsáno v PP), předává pronajímatel nájemci vozidlo do užívání vždy s maximálním stavem pohonných hmot umožněným výrobcem, tzv. „s plnou nádrží“.

8.       Podmínky užívání vozidla

8.1.  Vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené v NS (nájemce a oprávněné osoby). Nájemce je povinen vozidlo užívat výhradně za účelem jeho užití při provozu na pozemních komunikacích, k osobním účelům a dodržovat při tom všechny dopravní, celní i jiné právní předpisy, jakož i všechny pokyny uvedené v manuálu výrobce vozidla. 

8.2.  Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla újma, a dodržovat všechny pokyny o provozu vozidla uvedené v manuálu výrobce vozidla, jakož i podmínky a instrukce pronajímatele, jinak odpovídá za veškerou újmu způsobenou nedodržením jakéhokoliv pokynu, podmínky či instrukce. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty k němu a vozidlo uzamknout. Nájemce je povinen ihned pronajímatele informovat o nutnosti pravidelné servisní prohlídky, příp. zabezpečit její provedení prostřednictvím pronajímatele.

8.3.  Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné než oprávněné osobě uvedené v NS, zúčastňovat se s vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí, používat vozidlo k převozu osob či majetku za úplatu, používat vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů, provádět na vozidle jakékoli změny a úpravy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez zbytečného odkladu odstranil. Nebude-li možné provedené úpravy či změny odstranit, je nájemce povinen nahradit pronajímateli způsobenou újmu a náklady vynaložené pronajímatelem na uvedení vozidla do původního stavu. 

8.4.  Nájemce je oprávněn používat vozidlo k cestám (kromě České republiky) pouze do států Evropy (https://www.zemepis24.cz/kontinenty/evropa/staty). V případě použití vozidla k cestám do zahraničí v rozporu s NS je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Splatnost smluvní pokuty nastává automaticky ke dni porušení povinnosti, nejpozději ke dni odevzdání vozidla pronajímateli.

8.5.  Nájemce nesmí řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, anebo takové osobě přenechat vozidlo k řízení.

8.6.  Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda ho nájemce užívá řádným způsobem. Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli umožnit.

8.7.  Porušení kterékoliv z povinností uvedené v odst. 5 tohoto článku OP je považováno za podstatné porušení NS a nájemce v takovém případě odpovídá za vozidlo a všechny způsobené škody v plném rozsahu bez ohledu na sjednanou výši spoluúčasti pojistného krytí, a současně je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takto pronajímatelem zjištěné. Splatnost smluvní pokuty nastává automaticky ke dni porušení povinnosti, nejpozději ke dni odevzdání vozidla pronajímateli.

8.8.  V případě, že nájemce bude užívat vozidlo v zahraničí, je povinen si na své náklady a nebezpečí zajistit příslušná povolení k užívání vozidla v zahraničí a dodržovat platné právní předpisy té země, v níž vozidlo užívá. Nájemce odpovídá pronajímateli za újmu, která by vznikla nedodržením nebo porušením této povinnosti, a v případě, že vozidlo bude v zahraničí nájemci zadrženo nebo zabaveno, je povinen podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění vozidla a po celou dobu řádně platit sjednané nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude vozidlo předáno zpět pronajímateli. Nájemce je povinen uhradit veškerou újmu a náklady vzniklé pronajímateli v souvislosti se zadržením nebo zabavením vozidla, jakož i odtahem a parkováním v cizině a jeho navrácením do ČR.

8.9.  Vznikne-li na vozidle jakákoliv újma, kterou se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, zničení, ztráta nebo poškození vozidla nebo jeho příslušenství, a není-li tato kryta sjednaným pojistným krytím, jakož i újma vzniklá v důsledku střetu vozidla užívaného nájemcem s jiným vozidlem pronajímatele v přímé závislosti na likvidaci pojistné události, kdy pojišťovna odmítne nebo sníží výplatu pojistného plnění, je nájemce povinen tuto újmu pronajímateli nahradit, ledaže prokáže, že škoda na vozidle byla způsobena jednáním pronajímatele. Neprokáže-li nájemce, že škoda vznikla jednáním pronajímatele, odpovídá za škodu objektivně, tzn. bez ohledu na jeho míru zavinění. Pokud újma vzniklá na vozidle přesáhne částku 80 % hodnoty vozidla, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli paušální náhradu snížení hodnoty vozidla ve výši 20 % ceny opravy, v případě zničení 20 % ceny vraku.

9.       Vrácení vozidla

9.1.  Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo s veškerým příslušenstvím a doklady, zejména s poklicemi, v době a místě uvedeném v NS a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

9.2.  Nebude-li veškeré příslušenství vráceno společně s vozidlem, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat peněžní náhradu odpovídající ceně pořízení nového příslušenství a současně též smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za zničení každého jednotlivého komponentu.

9.3.  Nájemce je povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží paliva, případně s množstvím paliva odpovídajícím hodnotě dle PP. V případě, že nájemce poruší povinnost uvedenou v předchozí větě, zavazuje se uhradit pronajímateli částku odpovídající násobku počtu chybějících litrů v nádrži a ceny paliva za 1 litr (Nedotankované PHM/Servis po vrácení vozu) plus manipulační poplatek 300,- Kč. Cena paliva za 1 litr bude stanovena částkou 30,- Kč. 

9.4.  Vozidlo musí být předáno pronajímateli nebo třetí osobě určené pronajímatelem. Nájemce odpovídá za vozidlo až do okamžiku, kdy si pronajímatel vozidlo fyzicky převezme a tuto skutečnost potvrdí nájemci svým podpisem PP; od tohoto okamžiku se vozidlo považuje za řádně odevzdané.

9.5.  Před převzetím vozidla provede pronajímatel nebo jím určená třetí osoba kontrolu stavu vozidla a zjištěný stav zapíše do PP (zejména uvede veškerá poškození, která nebyla uvedena v PP při převzetí vozidla nájemcem). K takovému zápisu v PP je nájemce povinen připojit též svůj podpis, jinak pronajímatel nevydá nájemci potvrzení o vrácení vozidla (kopii NS nebo PP).

9.6.  Odmítnutí podpisu PP nezbavuje nájemce odpovědnosti za veškerá zjištěná poškození vozidla, přičemž je povinen uhradit pronajímateli vzniklou újmu na vozidle a dále administrativní poplatek na krytí zvýšených administrativních úkonů (spočívajících zejména v komunikaci s příslušným servisem a pojišťovnou za účelem uvedení vozidla do stavu při jeho převzetí) ve výši 1.000,- Kč. Pronajímatel má nárok na náhradu i všech skrytých poškození vozidla (např. poškození podvozku, špatné palivo v nádrži, poškození motoru), která nemohla být zjištěna při kontrole stavu vozidla, tj. i ta která nebudou uvedena v PP při vrácení vozidla nájemcem.

9.7.  Pokud nájemce vrátí vozidlo v znečištěném stavu, nebo v nedostatečně osvětleném místě, které znemožňuje řádnou kontrolu stavu vozidla, uvede se tato skutečnost v PP a pronajímatel má v takovém případě nárok na náhradu i všech prokazatelně vzniklých poškození vozidla, která budou zjištěna až po umytí vozidla, resp. v místě s lepším osvětlením, tj. i ta která nebudou uvedena v NS a/nebo PP při vrácení vozidla nájemcem, a to včetně nákladů na umytí vozidla.

9.8.  Povinnost platit nájemné ve výši nájemného vč. všech dalších poplatků sjednaných v NS a/nebo v OP, a odpovědnost nájemce za újmu uvedenou v NS a/nebo v OP, trvá až do chvíle, kdy pronajímatel může s takovým vozidlem opětovně nakládat (je mu řádně v souladu s těmito OP odevzdáno).

9.9.  Vozidlo je pronajímateli možné odevzdat (vrátit) rovněž bez přítomnosti pracovníka pronajímatele (např. na recepci budovy, schránka na klíče) – to až po předchozí písemné dohodě s pronajímatelem. Je-li vozidlo pronajímateli nájemcem předáno způsobem naznačeným v předchozí větě tohoto odstavce, je nájemce povinen platit nájemné ve výši nájemného vč. všech dalších poplatků sjednaných v NS, a to až do chvíle, kdy se pronajímatel o odevzdání vozidla tímto způsobem prokazatelně dozví. Nájemce odpovídá za případnou újmu na vozidle až do doby, kdy si vozidlo pronajímatel převezme.

9.10. Není-li dohodnuto jinak, vrací nájemce pronajímateli vozidlo se stejným stavem pohonných hmot, s jakým mu bylo vozidlo předáno.

10.    Nájemné a poplatky

10.1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli všechny případné poplatky spojené s užíváním vozidla, včetně náhrady případné škody, řádně a včas.

10.2. Záloha, kterou je povinen nájemce uhradit pronajímateli prostřednictvím zálohové faktury za účelem zajištění pohledávek pronajímatele za nájemcem a splnění povinnosti nájemce vrátit vozidlo, bude zúčtována po vrácení vozidla, a to nejpozději do pěti (5) dnů. Složením zálohy není dotčena povinnost nájemce hradit nájemné. Záloha zahrnuje zejména předpokládané administrativní náklady, náklady na čištění znečištěného interiéru a exteriéru, na poškrábání laku a náklady na palivo; a to pro případy vrácení vozidla nedotankovaného a pro případy nákladů vzniklých v souvislosti se spácháním dopravního přestupku.

10.3. Pronajímatel je oprávněn vůči složené záloze jednostranně započíst veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem vyplývající z uzavřené NS.

10.4. Nájemce podpisem NS souhlasí s účtováním náhrady jakékoliv újmy na vozidle, spoluúčasti za poškození vozidla anebo jakýchkoliv dalších poplatků spojených s nájmem vozidla, jeho odtahem a parkováním a na související administrativní náklady, a to bez předchozího upozornění.

11.    Limit najetých kilometrů

11.1. Nájemce je oprávněn urazit s vozidlem jen omezený nájezd kilometrů. Denní nájezd kilometrů je 300. V případě, že nájemce překročí tento nájezd kilometrů, je povinen uhradit pronajímateli poplatek ve výši 1,50 Kč vč. DPH za každý najetý kilometr, kterým nájemce překročil plánovaný nájezd km, a to nejpozději ke dni odevzdání vozidla pronajímateli. V případě, že nájemce urazí s předmětem nájmu vzdálenost menší, než je limit počtu kilometrů, nenáleží nájemci ze strany pronajímatele jakákoliv refundace.

11.2. Nájemce v návaznosti na odst. 1 tohoto článku OP bere uzavřením NS na vědomí, že pronajímatel v souvislosti s plněním NS využívá služby sledování polohy vozidel, jejíž funkcí je právě sledování polohy vozidel, a to zejména za účelem verifikace dodržování smluvních podmínek obsažených v NS či v těchto OP.

12.    Opravy a údržba

12.1. Běžné opravy, údržbu vozidla, jakož i pravidelné inspekční prohlídky vozidla provede nebo zabezpečí na svůj náklad pronajímatel. Nájemce je povinen umožnit provedení oprav, údržby, inspekční prohlídky vozidla a strpět omezení v užívání vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení.

12.2. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání vozidla nebo užíváním vozidla v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek NS nájemcem, oprávněnými osobami či jinými třetími osobami, kterým dal nájemce neoprávněně vozidlo do užívání. V takových případech nese náklady na opravu v plném rozsahu nájemce a dále nájemce odpovídá v plném rozsahu za újmu, která pronajímateli v důsledku takového jednání vznikne.

12.3. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli písemně prostřednictvím e-mailu na adrese info@jecminekrs.cz, či osobně v provozovně pronajímatele bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle projeví během užívání a vyžadují opravu. V oznámení je nájemce povinen popsat vzniklou vadu a nejlépe připojit její fotografii. Pronajímatel je povinen odstranit vady vozidla bezodkladně, obvykle do tří (3) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, případně v době delší (odvíjející se od charakteru vady, možnosti opatření náhradních dílů apod.), kterou je pronajímatel nájemci povinen bez zbytečného odkladu sdělit. Po dobu, po kterou není nájemce oprávněn vozidlo užívat, se NS přerušuje s tím, že se automaticky prodlouží o dobu, po kterou nájemce nemohl vozidlo užívat. Pokud pronajímatel vady vozidla dle tohoto odstavce ve stanovené lhůtě neodstraní nebo je odstraní, ale nájemce nesouhlasí s prodloužením doby nájmu, NS zaniká. V takovém případě je pronajímatel nájemci povinen vrátit alikvotní výši nájemného (za dobu, po kterou nájemce nemohl vozidlo užívat).

12.4. Pokud nájemce bez zbytečného odkladu nesplní svou povinnost uvedenou v odst. 3 tohoto článku, odpovídá pronajímateli za újmu tím způsobenou a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat vozidlo pro vady. Nájemce má právo rozporovat cenu za opravu vozidla po celou dobu, kdy bylo vozidlo poškozeno až do dne zúčtování škody (zpravidla 48 hodin od vrácení vozidla).

13.    Odpovědnost za škodu, pojistné krytí osob

13.1.      Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit vozidlo pojistné krytí v rozsahu a za podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Za jakékoliv škody způsobené na vozidle nebo škody způsobené v souvislosti s užíváním vozidla odpovídá pronajímateli nájemce v plném rozsahu, a to do doby, než si pronajímatel vozidlo převezme zpět.

13.2.      V případě škody zaviněné nájemcem je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci za komplex služeb a úkonů spojených s administrativním vyřízením škodní události poplatek ve výši 1.500,- Kč.

13.3.      Škody způsobené na vozidle, které nebudou kryty sjednaným pojistným krytím, pronajímatel nájemci vyúčtuje na základě cenové kalkulace příslušného servisu.

13.4.      Odpovědnost nájemce za újmu způsobenou na vozidle může být omezena, a to do výše sjednaného pojistného krytí (běžně 5 % z hodnoty vozidla, min. 10 000,- Kč za každou pojistnou událost).

13.5.      Omezení odpovědnosti nájemce dle odst. 4 tohoto článku se vztahuje ke každé jednotlivé pojistné události, tj. vždy k takovému poškození vozidla, které je výsledkem jedné pojistné události. Odpovědnost nájemce však nelze omezit v případě, že k poškození, nehodě, ztrátě či odcizení vozidla, dojde v důsledku porušení NS, OP, obecně závazných právních předpisů nebo podmínek pojistného krytí (bez ohledu na to, zda k porušení došlo úmyslně nebo z nedbalosti).

13.6.      Pokuty vyměřené nájemci za dopravní a parkovací přestupky, kterých se dopustí s vozidlem, škody vzniklé ztrátou dokladů, klíčů nebo nářadí k vozidlu, škody vzniklé záměnou paliva, škody na kolech vozu, tzv. škody následné vč. nákladů, které bylo třeba vynaložit na nápravu takto vzniklých škod, jdou vždy k tíži nájemce bez ohledu na sjednané pojistné krytí. K tíži nájemce jde vždy rovněž jakákoliv pokuta či jiná sankce, stejně jako jakékoliv jiné částky, k jejichž úhradě bude pronajímatel jakožto provozovatel pronajatého vozidla vyzván v souvislosti s jakýmkoliv přestupkem či jiným správním deliktem spáchaným během trvání NS ve vztahu k vozidlu (dále „Sankce“), přičemž v případě vzniku takové povinnosti k úhradě pokuty či jiné částky na straně pronajímatele je tento oprávněn požadovat po nájemci úhradu částky ve výši 550,- Kč jako paušální náhradu za úkony spojené s administrativním vyřízením této věci (dále též jako „administrativní poplatek“).

13.7.      Nájemce je povinen vyvinout veškeré potřebné úsilí pro to, aby pronajímatele bezodkladně zprostil jakékoliv povinnosti či odpovědnosti k úhradě Sankce. Za tímto účelem je pronajímatel oprávněn Sankci společně s administrativním poplatkem nájemci účtovat.

14.    Nehoda, poškození a odcizení vozidla

14.1.      V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozidla anebo jeho části, poranění nebo usmrcení osob (bez ohledu na to, zda je zavinil nájemce, či nikoliv) (dále také „škodní událost”) je nájemce povinen přivolat policii, aby nehodu vyšetřila a o šetření, příp. jeho výsledku, vydala nájemci potvrzení a pojišťovnu (na čísle 1224 pro nehody v ČR, +420 241 114 114 pro nehody v zahraničí). Tato povinnost nájemce se nevztahuje pouze na případ poškození pneumatik.

14.2.      V případě jakékoli škodné události je nájemce povinen vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři „Nehodový protokol“, který obdrží s doklady k vozidlu. Nepojízdné vozidlo musí být zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. Nájemce je povinen neprodleně, nejpozději však do jednoho (1) dne, písemně prostřednictvím e-mailu info@jecminekrs.cz oznámit pronajímateli každou škodní událost týkající se vozidla, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodné události, místo, kde se vozidlo nachází, a zajistit, aby veškeré doklady, klíče a další dokumentace vztahující se k vozidlu a škodné události, včetně vyplněného formuláře „Nehodový protokol“ a potvrzení policie/policejního protokolu, byly neprodleně předány pronajímateli. V případě nepředložení uvedené dokumentace nevzniká nárok na pojistné plnění. 

14.3.      Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti veškerou součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním. Ustanovení článku 13. odst. 2 těchto OP o oprávnění pronajímatele účtovat nájemci poplatek ve výši 1.500,- Kč se použije obdobně.

15.    Zpracování osobních údajů

15.1. Pronajímatel prohlašuje, že jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje plně v souladu s nařízením GDPR, a přijal veškerá nezbytná technická a organizační opatření za účelem jejich ochrany v souladu s požadavky nařízení GDPR.

15.2. Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní i další komunikaci s pronajímatelem) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.

15.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

15.4. Pronajímatel zpracovává osobní údaje nájemců a také osobní údaje získané pronajímatelem na základě a/nebo v souvislosti s plněním zákonných povinností a/nebo v souvislosti s NS a/nebo na základě výslovného souhlasu nájemce. Účelem takového zpracování osobních údajů je umožnění plnění NS, dodržení povinností pronajímatele stanovených obecně závaznými právními předpisy, určení, výkon a/nebo obhajoba právních nároků pronajímatele, nebo jiného oprávněného zájmu pronajímatele, to vše vždy v souladu s povinnostmi a právy plynoucími pronajímateli z nařízení GDPR. 

15.5. Při zpracování osobních údajů pronajímatel postupuje dle základních zásad, které jsou volně k dispozici na jeho webových stránkách www.jecminekrs.cz.

15.6. V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

15.6.1.      požádat pronajímatele o vysvětlení,

15.6.2.      požadovat, aby pronajímatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li nájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pronajímatel povinen tuto informaci předat. Pronajímatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Nájemce je oprávněn pronajímatele ve věci ochrany osobních údajů kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@jecminekrs.cz, případně písemně prostřednictvím pošty zaslané na adresu Rekreační středisko Ječmínek, Osvětimany č. ev. 73, PSČ: 687 42, Česká republika, zásilkou označenou poznámkou: Ochrana Dat.

16.    Ostatní

16.1. Nájemce prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené právními předpisy pro řízení motorových vozidel (platný řidičský průkaz, povolení k řízení pro případ vyššího věku nájemce jak 60 let apod.). Pronajímatel odpovídá nájemci nebo třetím osobám pouze za ztráty a škody, které jim vznikly v přímé souvislosti s pronájmem vozidla nebo s jeho používáním, způsobené zaviněním nebo nedbalostí pronajímatele. Všechny takové ztráty nebo škody musí být pronajímateli oznámeny do 24 hodin od jejich vzniku.

16.2. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu sídla či bydliště, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění jeho povinností.

16.3. Nájemce je pro případ svého prodlení s vrácením vozidla pronajímateli ve stanoveném termínu (delším, než pět dní) a na určeném místě srozuměn s tím, že pronajímatel ohlásí toto vozidlo jako ztracené nebo odcizené policejním orgánům, příp. podá žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce.

16.4. Vedle smluvních pokut stanovených v těchto OP je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci rovněž náhradu škody vzniklou porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou, čímž je ve smluvním vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem vyloučena aplikace ustanovení § 2050 OZ.

16.5. Užívá-li nájemce vozidlo v rozporu s NS, OP, obecně závaznými právními předpisy anebo způsobem, kterým způsobuje pronajímateli újmu nebo kterým pronajímateli hrozí vznik újmy, jedná se o podstatné porušení NS. V případě podstatného porušení NS má pronajímatel právo NS vypovědět, přičemž výpověď je účinná okamžikem doručení výpovědi nájemci.

16.6. V záležitostech, které nejsou NS nebo OP výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky; rozhodování všech případných sporů je v pravomoci soudů České republiky podle příslušných procesních pravidel stanovených právním řádem České republiky; rozhodné znění NS a OP je v českém jazyce.

16.7. Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

16.8. Nájemce se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s., se sídlem Černomořská 419/10, Praha 10, PSČ: 101 00, přes internetovou adresu www.dtest.cz/poradna či na telefonním čísle 299 149 009.

16.9. Pronajímatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s nájemcem, pokud jej nájemce neodmítne. Spotřebitel je oprávněn spory s pronajímatelem řešit mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce, kdy všechny informace k tomu dostupné jsou k dispozici na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/, nebo je možné spory řešit např. prostřednictvím služby VašeStížnost.cz na internetové adrese www.vasestiznost.cz.

16.10.   Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

16.11.   Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení.

16.12.   Přílohu OP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od NS.

Soubory

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je PETR PSOTKA, Jiráskova 322,68601 Uherské Hradiště, IČO: 60564440.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: PETR PSOTKA, Jiráskova 322,68601 Uherské Hradiště, IČO: 60564440.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.